Vulcanus

Taubåtkompani

Vedtekter forVulcanus Taubåtkompani

Revidert på årsmøte 11. februar 2011

§ 1  Navn
Navnet på laget er Vulcanus Taubåtkompani. 

§ 2  Formål
Lagets hovedformål er å sikre, vedlikeholde, drifte og holde T/B ”Vulcanus” sertifisert som taubåt. Arbeidet skal gjøres etter antikvariske prinsipper, og båten skal tilbakeføres og holdes i mest mulig original stand som den var i BDS sitt eie. Det gjelder utvendig, som innvendig. Driften av båten som aktiv veterantaubåt skal skje på en skånsom måte som ikke går på bekostning av de antikvariske verdier.

Båten skal ha hjemmehavn i Bergen.

Når T/B ”Vulcanus” vurderes som forsvarlig sikret, kan laget kjøpe/overta andre antikvariske fartøy, og drifte disse.

Laget skal også arbeide for å framskaffe historisk dokumentasjon, skape interesse for og spre informasjon om lagets fartøy(er) og miljøet som fartøyet(ene) var en del av: BDS, Bergen havn med omliggende region (Sogn og Fjordane–Haugalandet). Båten skal være et aktivt og synlig innslag i kystlandskapet, og delta i ulike kystkulturelle sammenhenger langs kysten.

Alt arbeid på båten skal skje i nært samarbeid med antikvariske myndigheter.

Det er et hovedmål å holde Vulcanus på Riksantikvarens liste over vernede båter.

§ 3  Medlemskap

Laget er åpent for medlemmer:

  • Personlig medlemskap
  • Livsvarig medlemskap                
  • Bedriftsmedlemskap (firma, institusjoner osv.)

Medlemskap gir rett til én stemme på årsmøtet. For å ha stemmerett må medlemskontingenten være betalt for foregående år. Nytt medlem får stemmerett 2 måneder etter innbetalt medlemskontingent.  Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten. Styret har rett til å stryke medlemmer som ikke har betalt kontingent innen 4 uker etter 2. gangs purring. Oppdaterte medlemslister skal være tilgjengelige for alle medlemmene.

Styret kan beslutte å utelukke medlemmer som opptrer på en slik måte at det kan virke skadelig for lagets arbeide eller dets omdømme. Utelukkelse behandles på første årsmøte, som har endelig beslutningsrett.

§ 4  Styre
Laget har ved oppstart et styre på 4 medlemmer. Dette konstituerer seg selv. Styret skal ved første årsmøte utvides til 6 medlemmer. Årsmøtet velger leder, 5 styremedlemmer, to varamedlemmer og revisor. Styremedlemmene velges for 2 år. 3 av styremedlemmene velges første gang for 1 år, slik at 3 styremedlemmer er på valg hvert år. Varamedlem er ikke personlig. Ved forfall til styret tiltrer varamedlem som styremedlem. Styret velger nestleder blant styremedlemmene. Nestleder er leders stedfortreder med samme forpliktelser som leder. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§ 5  Styrets oppgaver
Styret leder laget mellom årsmøtene. Styret sørger for at det blir utarbeidet budsjett og at det blir ført regnskap over lagets aktiviteter og eiendeler. Regnskap skal revideres av autorisert revisor. Styret kan ansette daglig leder og/eller andre ansatte til å forestå den daglige driften av laget. Daglig leder (når slik er opprettet) er sekretær for styret og er uten stemmerett i styret. Lagets leder, ett styremedlem og daglig leder (når slik er opprettet) forplikter laget.

Styret kan nedsette egne utvalg etter behov for å utføre arbeid for styret.

Det skal skrives referat, inkludert alle vedtak fattet av styret.

§ 6  Årsmøte
Årsmøtet, som er lagets høyeste myndighet, innkalles av styret med minst 14 dagers varsel og avholdes innen utgangen av mars måned. Innkalling skal skje ved skriftlig melding til medlemmene.

Kun saker som er nevnt i innkallingen, kan behandles. Kun frammøtte medlemmer har stemmerett og har én stemme hver. For å ha stemmerett, må en ha vært medlem i 2 måneder.

I ordinært årsmøte skal behandles:
1. Årsberetning
2. Revidert regnskap
3. Fastsetting av kontingent
4. Driftsbudsjett
5. Arbeidsprogram
6. Valg av leder
7. Valg av styremedlemmer
8. Valg av varamedlem
9. Valg av valgkomité
10. Valg av revisor
11. Saker som styret eller medlemmer ønsker forelagt årsmøtet.
12. Utnevne æresmedlemmer

Saker som medlemmer ønsker å fremme for årsmøtet, må være styret i hende før 10. januar.

Vedtak om overtakelse eller avhending av fartøy kan kun foretas av årsmøtet med 2/3 flertall av frammøtte medlemmer. 

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret eller minst 25prosent av medlemmene krever det. Innkalling skjer som for ordinært årsmøte.

§ 7  Valgkomité
Valgkomiteen velges av årsmøtet og skal bestå av tre personer. Valgkomiteen konstituerer seg selv med leder. Valgkomiteen fremlegger innstilling til valg for årsmøtet.

§ 8  Oppløsning av laget
Oppløsning av laget kan kun skje med 2/3 flertall av frammøtte medlemmer på årsmøtet. Ved oppløsning av laget skal alle eiendeler overdras til institusjoner/foreninger som vil bevare fartøy og tilhørende verdier her i distriktet til beste for lokalt fartøyvern. Før overdragelse skjer, skal en rådføre seg med Riksantikvaren.

§ 9   Endring av vedtekter
Endring av lagets vedtekter kan kun foretas av årsmøte med 2/3 flertall av frammøtte medlemmer.